Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για βοηθητικές υπηρεσίες επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης αγωγών στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Φερτών Υλικών)

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για βοηθητικές υπηρεσίες επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης αγωγών στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου.(Κωδικός CPV 77231900-7).

Ανάρτηση Διακήρυξης Δημοπρασίας Εκποίησης Αυτούσιου Αμμοχάλικου (Φερτών Υλικών)

Επαναπροκήρυξη του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τις Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ για την απευθείας ανάθεση έργου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων Νέου Δημαρχείου Πατρών»

Ο Δήμος Πατρέων προκηρύσσει διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών για την Πυροπροστασία Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Πατρέων», με προεκτιμώμενη αμοιβή 293.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71321000-4, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάθεση Εκπόνησης Μελετών Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτηρίων και Δομών, Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτηρίων και Δομών του Δήμου Πατρέων.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ο Δήμος Πατρέων προκηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ».

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς-ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

Αποκατάσταση- Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης της μελέτης και παροχής υπηρεσιών με τίτλο:«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΑιγιαλείαςΤαμείου Αιγιαλείας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο : «Μετατόπιση χωρίς μεταβολή των υδραυλικών χαρακτηριστικών του υπάρχοντος εγγειοβελτιωτικού έργου εντός αναδασμού περιοχής Πράσινου και Βυτινεϊκων, Δήμου Πύργου στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή οδού Λαστέικα - Παράκαμψή Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο»Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο : «Μετατόπιση χωρίς μεταβολή των υδραυλικών χαρακτηριστικών του υπάρχοντος εγγειοβελτιωτικού έργου εντός αναδασμού περιοχής Πράσινου και Βυτινεϊκων, Δήμου Πύργου στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή οδού Λαστέικα - Παράκαμψή Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο»

Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης : «Μελέτη Οριοθετήσεων και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε υδατορέματα περιοχών Ερυμάνθου και Καλαβρύτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ

Από το Δήμο Σάμης Κεφαλληνίας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μελέτης.Πρόσκληση   Τεύχος

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Διαμόρφωση χώρων για τα υδροπλάνα ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ"
ΑΡΧΕΙΟ 1|ΑΡΧΕΙΟ 2|ΑΡΧΕΙΟ 3|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αποστολής οικονομικής προσφοράς για τη υπηρεσία: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για Προσαρμογή Συμβατικών Τευχών προς Δημοπράτηση έργων άνω των ορίων»«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για Προσαρμογή Συμβατικών Τευχών προς Δημοπράτηση έργων άνω των ορίων»

Πρόσκληση υποβολής Προσφοράς για την "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου κατά την εκτέλεση των εργασιών ενίσχυσης φέροντος οργανισμού του λιμενικού υποστέγου ..."

Σας γνωρίζουμε ότι ο Φορέας ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΄΄, προκήρυξε διαγωνισμό γιά τη μίσθωση Νέου κτιρίου εμβαδού 1700-2000 τ.μ. για τη μεταστέγαση του Κτηματολογικού Γραφείου ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ο οποίος θα λήξει την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021και ώρα 13.00 . Για τη μέγιστη δυνατή τοπική δημοσιότητα, μετά από υπόδειξη του Φορέα, σας παρακαλούμε να ανακοισώσετε στα μέλη σας και στις διοικήσεις των Φορέων σας , ότι μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε επισκεπτόμενοι το site του Φορέα. είτε τα Γραφεία μας, για την παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού.

Ανάρτηση Διακηρύξεων Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) |6Α0ΧΗ-ΠΙΗ|ΩΖΜΑΗ-2ΓΔ|9ΠΥΛΗ-Υ5Ζ|

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023»

Προσφέρεται υποτροφία τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη χημική ανάλυση των αερίων ρύπων που εκπέμπονται από το τσιγάρο και τα άλλα καπνικά προϊόντα. Τόπος εργασίας Πάτρα, στα εργαστήρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έναρξη Σεπτέμβριος 2021. Πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο 2610 367 566, μέχρι 10/4/2021, η διαδικασία κλείνει στις 15/4.

Αποτελέσματα ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έργο «Έργο διαμόρφωσης χώρου έμπροσθεν του κτιρίου Ε στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα» |Λιστα Αποτελεσμάτων|

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΠΑΤΡΑΣ

Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης του έργου : «Αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης προς ΙΜ Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α.

Περίληψη Διακήρυξης Α Επαναληπτικής Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:Την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες υποδομής για την τοποθέτηση συστήματος σάρωσης του κάτω μέρους οχημάτων στο Νότιο Λιμένα Πατρών».

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν/Α ΠΑΤΡΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση, βελτίωση και συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα Πάτρα - Αίγιο»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΩΝ 2019-2020»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση οδού από Ν.Ε.Ο. Πατρών Πύργου προς Περιστέρα, ΒΙΠΕ και ΧΥΤΑ Φλόκα»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019 -2020»

Περίληψη Διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Ερυμάνθου ετών 2019 – 2020» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.500.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α. (05-11-2018)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πατρών ( Δ.Ε.Υ.Α.Π ) , προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζωνών α6 και α7 πόλεως Πατρών και συναφείς εργασίες»
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΟΣΤΩΝ

Προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου» (05-10-2018)

Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε χείμαρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 800.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α. (05-10-2018)

Προμήθεια Εξοπλισμού για την επεξεργασία των απορριμμάτων Ζακύνθου  (26-07-2018)

Ζητείται κατασκευαστική εταιρία ή μηχανικός για ολοκλήρωση ξενοδοχείου στη ΖΑΚΥΝΘΟ (Λαγανάς) που βρίσκεται στα μπετά. Ολοκλήρωση του με εκμετάλλευση περίπου 10 χρόνια. Μεγάλη ευκαιρία τηλ. 6946/464125  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ζητείται διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, ή Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, για εργασία (με σύμβαση εργασίας) σε βιομηχανία παραγωγής φωτιστικών σωμάτων στην ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης.  Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε."

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις κλειστές προσφορές....

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να αναθέσει την
κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ))

Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Αιγιάλειας

Αποκατάσταση Λειτουργικού βάθους Βόρειας Λιµενολεκάνης Βόρειου Λιµένα Πατρών

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Επείγουσες Συντηρήσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ερυμάνθου

Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαβρύτων

Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών, κοπή βλάστησης, καθαρισμοί τάφρων, πρανών ερεισμάτων στο επα. οδικό δίκτυο του Νομού Αχαΐας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμόν 01/17 για την Επιλογή Αναδόχου Εκτέλεσης Εργασιών Διαμόρφωσης / Διάνοιξης Οδών ...

Περίληψη Διακήρυξης "Συντήρηση-βελτίωση ανακαίνιση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΠ"

Χορήγηση διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.....

Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση Ασφάλειας Λιμένα Πατρών», Υποέργο 1 :«Διαμόρφωση Χώρου...

Περίληψη Διακήρυξης "Αποκατάστασης βλαβών..."

Περίληψη Διακήρυξης "Προμήθεια διδακτικών βιβλίων..."

Περίληψη Διακήρυξης "Προμήθεια λευκού χαρτιού εκτύπωσης..."

 Περίληψη Διακήρυξης "Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Π.Ε.Ηλείας ετών 2015-2016"

file Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας - "Συντηρήσεις,αποκαταστάσεις στις Επαρχιακές οδούς Δήμου Πατρέων και Ερυμάνθου 2016"

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Παραγωγή Σχολικών Βιβλίων..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντήρηση..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντηρηση ΕΟΔ..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντήρηση Εθνικού Οδικού..."

 

Εμφανίσεις: 6194