Ενδεικτική Περιγραφή Αντικειμένου Μ.Ε.

 

1.    Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων και Επιμόρφωσης (Για κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή+ Δ.Ε ΤΕΕ/ΤΔΕ)

Συγκροτείται μια Μόνιμη Επιτροπή με έδρα λειτουργίας τα γραφεία των Ν.Ε του ΤΕΕ/ΤΔΕ, για κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή (Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Ζακύνθου) και μια Μόνιμη Επιτροπή, με έδρα την Αχαΐα, η οποία θα εισηγείται απ’ ευθείας στη Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΔΕ.

Αρμοδιότητες:

1)    Σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ/ΤΔΕ
2)    Σύνταξη Ασφαλιστικού Οδηγού και εισαγωγή θεμάτων στη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ που αφορούν στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.
3)    Αποδελτίωση και καταγραφή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον Τεχνικό κόσμο της περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ
4)    Εισαγωγή θεμάτων στη ΔΕ και στις ΝΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ που αφορούν στη λειτουργία υπηρεσιών της ΠΔΕ και ΠΙΝ
5)    Τήρηση βάσης δεδομένων ενημερωτικού υλικού (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι κλπ)
6)    Εξαμηνιαίος Χρονοπρογραμματισμός επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ΤΕΕ/ΤΔΕ και εκτίμηση προϋπολογισμού των
7)    Διαμόρφωση πλαισίου δημιουργίας επαγγελματικού οδηγού ΤΕΕ/ΤΔΕ
8)    Σύνδεση ΤΕΕ/ΤΔΕ με Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

 

2.    Μόνιμη Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΤΕΕ/ΤΔΕ

Αρμοδιότητες:

1)    Εισαγωγή θεμάτων στη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ που αφορούν στη συμμετοχή του φορέα σε αναπτυξιακές συμπράξεις Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
2)    Κατάθεση προτάσεων στη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ σχετικά με την εξεύρεση πόρων που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (μη μέλη του ΤΕΕ) και εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ.
3)    Επικοινωνία του προφίλ του ΤΕΕ/ΤΔΕ σε Φορείς υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
4)    Ανάπτυξη διμερών σχέσεων με ΟΤΑ και Αναπτυξιακούς-Ερευνητικούς Φορείς με προοπτική τη συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΔΕ με αυτούς

 

3.    Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας, Νέων Τεχνολογιών, και Πληροφορικής

Αρμοδιότητες:

1.    Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στις δράσεις της στη περιοχή ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ
2.    Διαμόρφωση εμπεριστατωμένης επιστημονικής γνώμης και υποστήριξη του έργου της Πολιτείας στον επιστημονικό χώρο ευθύνης της.
3.    Ενίσχυση της διάδρασης με συναδέλφους μηχανικούς που απασχολούνται σε ερευνητικές δράσεις και προωθούν την καινοτομία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση στη συνεργασία με το ΑΕΙ, το ΙΤΥ, το Επιστημονικό Πάρκο κλπ
4.    Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης - προώθησης με έμφαση στις καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στη περιοχής της Δυτικής Ελλάδας
5.    Προσπάθεια διασύνδεσης του ΑΕΙ με δημόσιους οργανισμούς της περιοχής

 

4.    Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες:

1)    Παρακολούθηση απορρόφησης (χωρική και κατά άξονα δράσης) ΕΣΠΑ 2007-2013
2)    Παρακολούθηση σχεδιασμού και υλοποίησης (χωρική και κατά άξονα δράσης) ΣΕΣ 2014-2020
3)    Παρακολούθηση λειτουργίας του θεσμού της Μάκροπεριφέρειας Αδριατικής- Ιονίου

 

5.    Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Αιγιαλείας

Αρμοδιότητες:

1)    Εισαγωγή θεμάτων χωρικού ενδιαφέροντος στη Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΔΕ
2)    Διοργάνωση εκδηλώσεων χωρικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τη Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΔΕ
3)    Προώθηση προτάσεων-δράσεων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αιγιάλειας

 

6.    Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών και Κυκλοφοριακών Θεμάτων

Αρμοδιότητες:

1)    Παρακολούθηση ολοκλήρωσης των Συνδυασμένων Δικτύων Μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή (Λιμενικά, Οδικά, Σταθερής Τροχιάς, Αεροπορικά)
2)    Ανάπτυξη προτάσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με την αναδιοργάνωση των μεταφορών σε επιβατικό επίπεδο στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ
3)    Παρακολούθηση λειτουργίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Πάτρας
4)    Παρακολούθηση λειτουργικότητας ακτοπλοϊκής σύνδεσης ΠΙΝ με ΠΔΕ


7.    Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας/ Βιομηχανίας

Αρμοδιότητες:

1)    Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στα ενεργειακά δίκτυα της περιοχής ευθύνης ΤΕΕ/ΤΔΕ
2)    Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων που αφορούν στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
3)    Ανάπτυξη προτάσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με το διαρκή έλεγχο των ενεργειακών εγκαταστάσεων οικιακής χρήσης
4)    Αποκωδικοποίηση ΣΕΣ 2014-2020 σχετικά τις ενεργειακές προοπτικές στον παραγωγικό τομέα
5)    Παρακολούθηση επίπτωσης του ενεργειακού κόστους παραγωγής στο βιομηχανικό τομέα και στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ

 

8.    Μόνιμη Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας

Αρμοδιότητες:

1)    Παρακολούθηση θεμάτων και εισήγηση προς τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ σε ζητήματα που αφορούν στο νομικό πλαίσιο της Υγείας και Ασφάλειας
2)    Επιμόρφωση μελών ΤΕΕ/ΤΔΕ σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας

 

9.    Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος

Αρμοδιότητες:

3)    Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων
4)    Παρακολούθηση εφαρμογής Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και Στερεών Απορριμμάτων
5)    Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων που αφορούν στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
6)    Αποκωδικοποίηση ΣΕΣ 2014-2020 σχετικά τις προοπτικές στην ΠΔΕ και ΠΙΝ για την προώθηση ζητημάτων προστασίας του περιβάλλοντος
7)    Παρακολούθηση πορείας των έργων αντιμετώπισης διάβρωσης των ακτών

 

10.    Μόνιμη Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας

Αρμοδιότητες:

1)    Επεξεργασία θεμάτων που σχετίζονται με τη βελτίωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του ρόλου του ΤΕΕ/ΤΔΕ σε αυτή σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης
2)    Συνεργασία με αρμόδιους φορείς και Ιδρύματα (Πυροσβεστικό Σώμα, ΟΑΣΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών κ.τ.λ.) σε θέματα πολιτικής προστασίας
3)    Συνεργασία με τμήματα Πολιτικής Προστασίας (Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄&Β’ βαθμού, Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.)
4)    Συμμετοχή στην λειτουργία των αρμοδίων οργάνων σε θέματα πολιτικής προστασίας (ΣΤΟ, ΣΟΠ)
5)    Οργάνωση ενημέρωσης για μέτρα πολιτικής προστασίας σε κατηγορίες πληθυσμού (σχολεία, Κ.Α.Π.Η, ευρύ κοινό, κ.α.) και για κρίσιμες υποδομές (Νοσηλευτικά ιδρύματα, χώροι συνάθροισης κοινού, κέντρα ευγηρίας, χώροι αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών κ.α.)
6)    Δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
7)    Οργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση σε θέματα Κανονισμών (Κτιριοδομικού, Πυροπροστασίας, κ.α.) και τις εκάστοτε αλλαγές και τροποποιήσεις τους.
8)    Οργάνωση ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με την τρωτότητα από τους σεισμούς και της αποκατάσταση των κτιρίων και υποδομών

 

11.    Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Αρμοδιότητες:

1)    Παρακολούθηση εφαρμογής Γενικών και Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων
2)    Επεξεργασία θεμάτων Πολεοδομικής Νομοθεσίας σε επίπεδο εφαρμογής και τροποποίησης
3)    Διαμόρφωση Πλαισίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ

 

12.    Μόνιμη Επιτροπή Διαφύλαξης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς/ICOMOS

Αρμοδιότητες:

1)    Διαμόρφωση πλαισίου θέσεων ΤΕΕ/ΤΔΕ για τη δημιουργία Αρχιτεκτονικής Ταυτότητας των Αστικών Κέντρων (Αστικές αναπλάσεις) στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ

 

13.    Μόνιμη Επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού

Αρμοδιότητες:

1)    Διαμόρφωση πλαισίου θέσεων για την ανάδειξη τοπόσημων στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ
2)    Διαμόρφωση πλαισίου θέσεων για την πολιτιστική-τουριστική ανάδειξη της περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ
3)    Ανάδειξη πολιτιστικού έργου Μηχανικών

 

Εμφανίσεις: 6141